Tietosuojalauseke

Jos olet rekisteröinyt tuotteesi kotisivuillemme, olemme keränneet henkilötietojasi rekisteröinnin yhteydessä.

Tässä yhteydessä meidän on tietosuoja-asetuksen artiklan 13 kohdan 1 mukaisesti toimitettava sinulle seuraavat tiedot.

1. Rekisterinpitäjän identiteetti ja yhteystiedot
Gorenje Group Nordic A/S on sinua koskevien henkilötietojen rekisteröinnistä vastaava rekisterinpitäjä. Yhteystietomme löytyvät tästä:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
CVR-numero 56216111
Puhelin: 36721144
Sähköposti: marketing@gorenjegroup.com

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavamme yhteystiedot löytyvät tästä:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Puhelin: +386 3 899 1093
Sähköposti: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme huolehtia asiakaspalvelusta tavaroiden ja etujen muodossa, mukaan lukien henkilökohtaisten takuutodistusten laatiminen sekä kampanjatuotteiden toimitus. Käsittelyn oikeusperuste perustuu tietosuoja-asetuksen artiklaan 6, 1 kohdan alakohtaan b, jonka mukaan henkilötietojen käsittely on lainmukainen, kun käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Käsittelyyn perusteena olevat oikeutetut edut ovat käyttäjätiedon huomioiminen sekä Hisensen mahdollisuus tuotteiden ja palveluiden arviointiin ja jatkokehitykseen.

3. Henkilötietojen vastaanottajat
Luovutamme henkilötietojasi seuraaville henkilötietojen käsittelijöille:

Ponderosa
Studio 1, Cross York Street Studios
Cross York Street
Leeds
LS2 7BL

4. Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on tarpeen tietojesi käyttötarkoitukseen liittyen. Kun arvioimme, kuinka kauan henkilötietojasi on tarpeen säilyttää, painotamme muun muassa takuutodistusten ja kampanjatarjousten umpeutumista sekä mahdollisuuttamme dokumentoida velvoitteen suorittaminen esimerkiksi myöhemmän reklamaation yhteydessä. Jos olet tänä ajankohtana Hisensen uutiskirjeen tilaaja, tietosi poistetaan uutiskirjeen peruuttamisen yhteydessä.

5. Henkilötietojen ilmoittamisvelvollisuus
Kyseisten henkilötietojen luovuttamiseen ei ole ollut velvollisuutta. Sitä on kuitenkin vaadittu Hisensen tuotteiden ja etujen saamiseksi, mukaan lukien kampanjatuotteiden ja/tai takuutodistusten vastaanottaminen.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on tiettyjä oikeuksia rekisteröityä koskevien tietojen käsittelyä koskien.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin. Sinulla on seuraavat oikeudet.

• Oikeus nähdä tiedot (oikeus saada pääsy tietoihin).
Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin tietoihin sekä tiettyihin muihin tietoihin.

• Oikeus korjata tietoja (oikaisu)
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjattua.

• Oikeus poistaa tiedot.
Sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus saada poistettua sinua koskevat tiedot ennen ajankohtaa, jolloin yleensä poistamme tiedot.

• Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Jos sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä, meillä on jatkossa oikeus käsitellä tietoja vain – säilyttämisen lisäksi – sinun suostumuksellasi, tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai henkilön tai tärkeiden yhteiskunnallisten oikeuksien suojaamiseksi.

• Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa meidän toteuttamaamme tai lainmukaista henkilötietojesi käsittelyä.

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tiedon siirrettävyys)
Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessasi siirtää esteettä kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojavirastolle, jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Löydät Suomen tietosuojavaltuuston yhteystiedot osoitteesta https://tietosuoja.fi/etusivu. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. Artiklan 13 kohdasta 1 käy ilmi, että rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tiettyjä tietoja, kun rekisteröidyn henkilötietoja kerätään.

Yleistä
Gorenjella on velvollisuus varmistaa, että henkilötietoja käsitellään tavalla, joka takaa riittävän turvallisuuden ja luotettavuuden yrityksen verkkopalveluita ja -ratkaisuja käyttävälle rekisteröidylle.

Henkilötietojen saaminen ja käsittely toteutetaan soveltuvilla fyysisillä ja loogisilla turvamenettelyillä. Mikäli henkilötietoja kerätään ja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perustella, tietoja käsitellään, kunnes rekisteröity ottaa yhteyttä yritykseen ja selkeästi peruuttaa suostumuksensa.

Uutiskirjeet
Kun tilaat uutiskirjeemme, vahvistat, että annat sillä hetkellä Gorenjelle luvan lähettää uutiskirjeitä, jotka sisältävät tietoja tarjouksista. Tutustu henkilötietojen käsittelyä koskeviin erityisehtoihin siinä yhteydessä, kun tilaat uutiskirjeemme, täältä.

Mitään kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin.

Gorenje GSI, d.o.o.:n on hyväksyttävä kaikki henkilötietoihin pääsy, ja ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä on pääsy tietoihin. Säilytettyihin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista käsittelyä.

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietojesi hallintaan ja käsittelyyn liittyen, pyydämme sinua lähettämään sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: gdpr@gorenje.com.

Mikäli koet väärinkäytöksiä Gorenje GSI, d.o.o.:n henkilötietojen käsittelyssä ja hallinnassa, voit ottaa yhteyttä toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen: